Değerlerimiz
01 Mayıs 2022

      Değerlerimiz; (Kurumsal yapımızda bize yol gösteren ilkelerimiz)

  • Dürüstlük(başkalarının zarar görmemesi için objektif iyi niyet tarzını benimsemiş olma. Bir kimsenin hakkını kullanırken ya da borcunu yerine getirirken hukuk, ahlak ve örf kurallarına uygun davranılmasını öngörür.)
  • Bilimsellik(Çalışmalarda bilimi esas almak demektir. Bilimsellik, olaylara bilimsel gözle bakmayı, gerçeği bilimsel gözle araştırmayı, hurafelere, doğmalara, peşin yargılara sapmadan aklı hakim kılmayı gerekli kılar.
  • Liderlik(toplumu yönlendirme ve onların davranışlarını olumlu yönde etkileme yeteneğidir.)
  • Takım çalışması(Ortak değerler çerçevesinde; bir amacın yerine getirilmesi ya da bir hedefin gerçekleştirilmesi için bir araya gelmiş (ya değiştirilmiş), güçlerini birleştiren, farklılıklardan (çeşitlilik) sinerji üreten, etkili çatışma ve toplantı yönetimi tekniklerinden faydalanan, bilimsel karar verme ve problem çözme tekniklerini uygulayan, ve de birbirilerine karşı sorumlulukları olan çalışma grupları)
  • Hasta ve çalışan güvenliği (Yapılan faaliyetlerde hasta ve çalışan güvenliğinin önceliklendirilmesidir.)
  • Sorumluluk(Görevleri yerine getirme bilincidir. Kurum, yaptığı çok sayıda faaliyet sonucu birçok kişi ve kuruluş ile muhatap olmak zorundadır. Kurum, faaliyetlerini yerine getirirken sorumluluklarının bilincinde ve ilk denetleyici her zaman kendisi olmalıdır.)
  • Hakkaniyet (adil davranma durumu)
  • Mükemmellik (işgücü verimliliği, işin zamanında ve doğru tamamlanması, stoklar, atıklar, gibi kurum parametrelerinin hepsinde birden radikal iyileşmeler. Hatalar, olağan karşılanmaz ve sürekli olarak temel nedeni araştırılarak çözümlenir.